שאלות תשובות מכרז 7/2020

  1. סעיף 19 – התמורה ואופן הגבייה

?סעיף ו' – אם באחריות המזמין בלבד לגבות את הכסף ממשתתפי החוגים, איך הוא לא אחראי על טיפול בבעיות גבייה? מי כן אחראי

:תשובה

מנגנון הגבייה של המזמין עושה כמיטב יכולתו לבצע גבייה מלאה על פי כמות המשתתפים. אך ככל שתתעורר בעיית גבייה, למשל כתוצאה מסירוב או בעיה אובייקטיבית של משתתף לשלם בגין הפעילות,  המזמין לא ישלים סכומי גבייה חסרים מכיסו ולא יפצה את המפעיל. מניסיון העבר מדובר במקרים בודדים בכל

שנת פעילות, אך לא ניתן להתחייב על כך

  1. לאחר פנייה לחברת הביטוח כי תחתום על נספח ג' נספח ביטוח, נאמר לי כי המסמך אינו עדכני ולא ניתן לחתום עליו, אבקש לקבל מסמך עדכני של אישור קיום ביטוחים

:תשובה

את נספח ג' למכרז אין צורך להגיש חתום על ידי חברת הביטוח במעמד הגשת המכרז אלא רק בחתימתך כהצהרת כוונה לחתום עליו באם תידרשי. ככתוב בסעיף 17.ג. " להבטחת התחייבויות המפעיל בהסכם יהיה עליו להמציא אישור בדבר עריכת ביטוחים (נספח ג' למכרז), עד ליום ה-02/08/2020."